فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابل LHD مربوط به سیستم ابزاردقیق به شماره تقاضای 1402452

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان (سهامی خاص) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به یکی از تامین‌کنندگان واجد شرایط واگذار نماید.

اسناد فنی مناقصه

1- موضوع مناقصه : «خرید کابل LHD مربوط به سیستم ابزاردقیق»

2-زمان و نحوه توزیع اسناد مناقصه :

2.1. متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه میبایست از تاریخ 19/02/1403 لغایت 24/02/1403 به سایت پتروشیمی سبلان به نشانی الکترونیکی www.sabalanpico.com واحد امور حقوقی و قراردادها یا به نشانی مستقیم تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان بعد از درختی، بلوار دادمان، خیابان احمد تنگستانی، میلاد دوم، پلاک 16 طبقه پنجم، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

2-2. متقاضیان در صورت اختلال در اینترنت و عدم دسترسی و دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه مندرج در بند 2.1، میتوانند پس از تماس با شماره تلفن: 27-88564620-021 داخلی 2974، در صورت عدم مانع و رادع قانونی ، نماینده خود را بصورت حضوری از ساعت 8:30 تا پایان وقت اداری مندرج در بند 2.1  به واحد امور حقوقی و قراردادهای پتروشیمی سبلان معرفی و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

2.3. کلیه اطلاع رسانی‌های مناقصه از طریق ایمیل و سایت مناقصات شرکت صنایع پتروشیمی سبلان صورت می‌پذیرد.

3- تضمین شرکت در مناقصه: مناقصه‌گران میبایست برای شرکت در این مناقصه، سپرده شرکت در مناقصه را در وجه شرکت صنایع پتروشیمی سبلان به مبلغ مقطوع 550.000.000 ریال (پانصد و پنجاه میلیون ریال) بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و مورد قبول کارفرما ارائه دهند.

5- زمان و نحوه تحویل پاکات پیشنهادی : مناقصه گران میبایست پاکات پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت 16:00 مورخ 31/02/1403 بصورت حضوری به آدرس استان تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان بعد از درختی، بلوار دادمان، خیابان احمد تنگستانی، میلاد دوم، پلاک 16 طبقه پنجم ، شرکت صنایع پتروشیمی سبلان،کمیسیون معاملات تحویل نمایند.

6- مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می باشد.

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، میتوانند با شماره تلفن : 27-88564620-021 داخلی 2974، تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.sabalanpico.com  ملاحظه نمایند.