اهداف و ارزش ها

اهداف و راهبردها

اهداف راهبردی ما

سبلان با اتکاء به تجربه و توان متخصصان بومی، به دنبال توسعه و پیشرفت در زمینه تولید سوخت پاک، همراه با راه حل های بهتر است. ما معتقدیم که افزایش استانداردهای زندگی برای جمعیت رو به رشد جهان، به احتمال زیاد باعث افزایش تقاضای انرژی، از جمله محصولات استراتژیک پتروشیمی در سال های آینده خواهد شد. در عین حال؛ نیاز به مقابله با تغییرات اقلیمی نیز به این معناست که یک دگرگونی جهانی برای رسیدن به یک سیستم انرژی کم‌کربن در پیش است. درنتیجه با توجه به کمبود قابل پیش بینی منابع انرژی در آینده، تولید متانول به عنوان سوخت پاک و یک محصول کلیدی در تولید هیدروژن مصرفی پیل های سوختی بسیار مورد توجه است.

بدین ترتیب، تولید ماده متانول با کیفیت برای عرضه به بازارهای جهانی مهم ترین و اصلی ترین هدف سبلان است.

ارزش های ما

ما در سبلان، مجموعه ای از ارزش های انسانی شامل صداقت، درستکاری و احترام به مردم، که خود بدان پایبندیم را به اشتراک  می گذاریم. کدهای رفتاری و اصول کلی تجارت ما به همه افراد سبلان کمک می کند تا مطابق این ارزش ها عمل کرده و قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کنند. کارکنان ما بدون در نظر گرفتن جنسیت، قومیت یا سایر تفاوت‌ها، این فرصت را دارند که پیشرفت کنند.

«اصول کلی تجارت سبلان» در نحوه انجام کسب و کار ما مهم است و زندگی بر اساس آنها برای موفقیت مستمر ما اهمیت زیادی دارد. ما بر اساس نحوه رفتار و نحوه زندگی با ارزش های اصلی خود صداقت، درستکاری و احترام به مردم مورد قضاوت قرار می گیریم. اصول تجاری ما بر این ارزش‌ها استوار است و این اصول یعنی اعتماد، صراحت، کارگروهی و همچنین افتخار به آنچه انجام می دهیم؛ نحوه کسب و کار ما را بهبود می دهد. به عنوان بخشی از این اصول، ما متعهد می شویم که توسعه پایدار، ایجاد تعادل بین منافع کوتاه مدت و بلند مدت و ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر داشته باشیم.

از کلیه کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانکاران سبلان و کسانی که در فعالیت های مشترک ما کار می کنند انتظار می رود که این اصول را درک کرده و همواره مطابق با این اصول تجاری رفتار کنند. ما از تامین کنندگان و سرمایه‌گذاران مشترک خود نیز انتظار داریم اصول یکسانی را اعمال کنند.

آنچه ما از پرسنل خود انتظار داریم:

کدهای رفتاری ما، از هر کارمند(قرارداد مستقیم یا پیمانی) پشتیبانی می کند. این کدهای رفتاری بر اساس اصول کلی تجارت و قوانین رفتاری سبلان شکل گرفته است تا در مورد نحوه پیروی از قوانین و مقررات، نحوه ارتباط کارمندان با خود، با مدیران و با افراد جامعه، راهنمایی های عملی ارائه دهد. دستورالعمل های اخلاقی، نکات مفصلی را ارائه می دهد و به کارکنان ما کمک می کند تا هر روز کار درست را انجام دهند.

تنوع و شمول در سبلان:

ما با تکیه به ارزش های اصلی خود، آرزو داریم که فرهنگ تنوع و فراگیری را حفظ کنیم که در آن، همه از احترام و ارزش برخوردارند. از کارکنان ما تا کسانی که غیر مستقیم با ما کار می کنند و جامعه بومی که در کنار ما زندگی می کند. تنوع و شمول در قلب ارزش های ما جا دارد و همه اقشاری که با ما در ارتباط هستند را در بر می گیرد. از این رو ما متعهد به جذب، توسعه و حفظ نیروی کار متنوع و با استعداد هستیم. غنای دیدگاه کارکنان به ما کمک می کند تا در هرکجا که حضور داریم ارتباطات قوی ایجاد کنیم.

ما از طریق طیف گسترده ای از برنامه ها و فعالیت ها، شامل برنامه های استعدادیابی و آزمون های ورودی، تنوع و مشارکت را تقویت می کنیم تا مطمئن شویم با استعدادترین افراد، صرف نظر از جنسیت، قومیت یا سایر تفاوت ها به خانواده سبلان می پیوندند. ما همچنین مجموعه ای از برنامه های آموزشی مهارت و رشد کارکنان که از همگام سازی آنان پشتیبانی می کند را تدوین کرده ایم تا مطمئن شویم که همگی در مسیر پیشرفت قرار دارند.

این تعهدات، یک گام مهم در کار ما برای ایجاد نیروی کار متخصص و متنوع است. جایی که تفاوت ها درک و پذیرفته شود، از همه افراد استقبال می‌شود و همگی ارزشمند می‌باشند. کار تیمی بهترین راه دستیابی به نتیجه است. از کلیه کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانکاران سبلان و کسانی که بر فعالیت های مشترک ما کار می‌کنند انتظار می‌رود که این اصول را درک کرده و همواره مطابق با این اصول تجاری رفتار کنند. ما از تامین کنندگان و سرمایه گذاران مشترک خود نیز انتظار داریم اصول یکسانی را اعمال کنند.