سهامداران

شرکت هلدینگ انرژی سپهر

شرکت هلدینگ انرژی سپهر

تعداد سهام : 99.96 % از سهام شرکت
شرکت صنایع پتروشیمی دنا

شرکت صنایع پتروشیمی دنا

تعداد سهام : 0.01% از سهام شرکت
شرکت شیمیایی لاوان

شرکت شیمیایی لاوان

تعداد سهام : 0.01% از سهام شرکت
شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی

شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی

تعداد سهام : 0.01% از سهام شرکت
شرکت تجارت بین الملل سکو

شرکت تجارت بین الملل سکو

تعداد سهام : 0.01% از سهام شرکت