مدیریت پایدار

مدیریت پایدار عبارت است از رعایت استانداردهای بالایی که ما در مورد تغییرات و چالش های حوزه های مختلف سلامت، ایمنی و محیط زیست، تولید، روابط عمومی و جوامع محلی با ان مواجهیم. ساختارهای اداری شفاف و موثری را در سراسر سازمان، همراه با بسیاری استاندادهای عملکردی و سایر کنترل ها ایجاد کرده ایم که بر تمهیدات و اقدامات ما در هر یک از سطوح شرکت تاثیر میگذارد.

روش های مدیریتی ما، در تمام زمینه های تصمیم گیری در سبلان اعمال می شود و شامل کمیته های مدیریت، اجرایی، تیم ها و افرادی است که در عملیات تولید ما فعالیت می کنند. ما به دقت مراقبیم تا اطمینان حاصل شود که کلیه تصمیمات در داخل کسب و کار ما به صورت بی طرفانه انجام می شود.