مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره

سینا رزاقی

متصدی امور اداری دایره تسهیلات سرپرستی مرکز تهران
معاون اعتباری سرپرستی در سرپرتی شمال تهران
کارشناس فنی و اعتباری اداره کل نظارت بر طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها
کارشناس اعتباری اداره کل حراست
مدیر کل اعتبارات بانک صادرات ایران در اداره کل اعتبارات
تاکنون مدیر کل نظارت بر طرح‌های بانک صادرات ایران در اداره کل نظارت بر طرح‌ها