شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد «مقدار تقریبی 276 تن کاتالیست سنتز» خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی پس از ارزیابی کیفی متقاضیان، به یکی از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی فرم ارزیابی کیفی را از طریق آدرس وب سایت تهیه و سپس نامه اعلام آمادگی و اسناد و مدارک، و سوابق مرتبط خود را بر اساس فرم ارزیابی کیفی ارسال نمایند.
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان (سهامی خاص) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان (سهامی خاص) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد «خرید کابل LHD مربوط به سیستم ابزاردقیق» را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به یکی از تامین‌کنندگان واجد شرایط واگذار نماید.
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد «نصب سقف شناور بر روی سه مخزن ذخیره محصول» را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای، پس از ارزیابی کیفی متقاضیان، به یکی از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی فرم ارزیابی کیفی را از طریق آدرس وب سایت فوق تهیه و سپس نامه اعلام آمادگی و سوابق اجرایی خود را بر اساس فرم ارزیابی کیفی به آدرس ایمیل TENDER@SABALANPICO.COM ارسال نمایند.