شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد «تهيه و تامين كليه مواد غذايي، طبخ ، توزيع و سرو سه وعده غذاي گرم روزانه شامل صبحانه، ناهار و شام به كاركنان شركت پتروشیمی سبلان در شهر کنگان» را به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی فرم ارزیابی را از طریق آدرس وبسایت فوق تهیه و سپس نامه اعلام آمادگی و سوابق اجرایی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان ( سهامی خاص) در نظر دارد «خرید انواع گسکت» (Gasket)های مورد نیاز این مجتمع را به تأمین کنندگان واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی فرم ارزیابی را از طریق آدرس وب سایت این شرکت تهیه و سپس نامه اعلام آمادگی و سوابق اجرایی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد تأمین مواد شیمیایی مربوط به سیستم‌های آب و بخار را به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. بدیهی است ارسال مدارک به منزله شرکت در مناقصه نبوده و مناقصه‌گران واجد شرایط از طریق دعوتنامه کتبی به مناقصه دعوت خواهند گردید. ضمناً شماره تماس 18-96667117-021 ( داخلی 2974) برای کسب اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد انتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب کارکنان خود ( خدمات حمل و نقل و ترابری) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و پس از ارزیابی کیفی متقاضیان به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. بدیهی است ارسال مدارک به منزله شرکت در مناقصه نبوده و مناقصه‌گران واجد شرایط از طریق دعوتنامه کتبی به مناقصه دعوت خواهند گردید. ضمناً شماره تماس 18-96667117-021 ( داخلی 2974)  برای کسب اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.