شرکت صنایع پتروشیمی سبلان (سهامی خاص) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان (سهامی خاص) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد «تامین 40.000 لیتر کاتالیست ZNO» (سولفورزدایی از گاز طبیعی)  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای، پس از ارزیابی کیفی متقاضیان به سازندگان واجد صلاحیت واگذار نماید.
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد اقلام مازاد خود، که شامل: گسکت (Gasket)، 106 بشکه حاوی روغن سوخته ، آهن‌آلات، لوله‌های پرتی، بشکه‌های خالی فلزی و پلاستیکی 150 لیتری و 220 لیتری، رپینگ (Inner and Outer tape) و اتصالات فلزی Piping در سایزهای مختلف می‌باشد را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند.