کمیته HSSE

group business people having meeting

مهم ترین کمیته اجرایی ما، کمیته بهداشت، ایمنی، حراست و محیط زیست است که برنامه سیاست ها و شیوه های پایداری ما را مورد بررسی قرار می دهد تا  اطمینان حاصل شود که این موارد در کلیه سطوح شرکت از مدیریت گرفته تا عملیات تولید، ایمنی فرآیند و کلیه تیم های فعال، مورد بحث، درک و ارتقاء قرار می گیرد. این رویکرد می تواند شامل پژوهش در زمینه های مختلف بهداشت، ایمنی فرآیند، حراست داخلی و امنیت سایبری و محیط زیست باشد.

HSSE همچنین در بازه های زمانی مختلف از کلیه واحدهای اجرایی و عملیاتی سازمان بازدید می کند و پس از هربار بازدید، مشاهدات خود را با مدیریت شرکت به اشتراک می گذارد. این کار باعث پایداری در عملیات و وجوه مختلف سبلان می شود.

HSSE طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با پایداری را مورد بحث قرار می دهد و عملکرد روند پایداری، نتایج حسابرسی و معیارهای توسعه پایدار ما را ارزیابی می کند و همچنین مسائل عمده ای که ممکن است باعث نگرانی عمومی شود را زیر نظر دارد.