آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار خدمات نگهداشت و تعمیرات

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد خدمات نگهداشت و تعمیرات مجتمع متانول خود را از طریق شناسایی پیمانکاران واجد شرایط پس از ارزیابی کیفی متقاضیان به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.

بدینوسیله شرکت های واجد شرایط می‌توانند فرم ارزیابی کیفی را از طریق وب سایت شرکت صنایع پتروشیمی سبلان به آدرس ذیل مشاهده و تکمیل نمایند:

دانلود فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران

لذا به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی فرم ارزیابی را از طریق آدرس وب سایت فوق تهیه و سپس نامه اعلام آمادگی و سوابق اجرایی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

TENDER@SABALANPICO.COM

بدیهی است ارسال مدارک به منزله شرکت در مناقصه نبوده و پیمانکاران واجد شرایط از طریق دعوتنامه کتبی به مناقصه دعوت خواهند گردید.

ضمناً شماره تماس 18-96667117-021 ( داخلی 2974)  برای کسب اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.